Hidatsa Lesson (Vocabulary II)

 1. Relatives: Nature and Sky Words
 2. Relatives: Actions and Activities of Nature
 3. Winged Relatives I
 4. Winged Relatives II
 5. Winged Relatives III
 6. Four Legged Family: Animals I
 7. Four Legged Family: Animals II
 8. Those with Paws
 9. Serpents and Snakes
 10. Fish and Water Beings
 11. Plants and Land
 12. Trees and Plants
 13. Plants and Shrubs
 14. Human Beings: Tribal Nations - The Hidatsa
 15. Human Beings: Tribal Nations - Northern Plains
 16. Human Beings: Non-Native Peoples
 17. Societies and Religion I
 18. Societies and Religion II
 19. Villages, Dwellings, and Towns I
 20. Villages, Dwellings, and Towns II
(click here for printable pdf)
1) ahbaaxii sky, clouds
2) maabiiwiri sun
3) maahkuuwiri moon
4) ihkareexii star
5) dahuu thunder
6) garihka lightening
7) xaree rain
8) xareeʔapuhka rainbow
9) maaguxbaʔidawiʔi hailstones
10) maa snow

1) ahbaaxii daciic It's cloudy.
2) huucii ihtiac Its windy.
3) maahbiic It's snowing, It snowed.
4) dahuuniigiic It's thundering, It thundered.
5) gaihkaac (adeec) It's lightening, Lightening appeared.
6) xaʔreec It's raining, It rained.
7) beeriicka ishta giibeeteec It's sleeting.
8) nagahuuteec It's blizzarding.
9) gacaanahareec It's (snow) blowing, drifting.
10) huucciiʔihtia nuuwiitahk ka nuwug neec A big wind has turned into a tornado /twister and is going.

1) ciicga prairie chicken
2) maaʔiishuu eagle
3) miixaaga duck
4) digarii killdeer bird
5) beericka raven
6) iihbeh magpie
7) miaʔaguwagishsha meadow lark
8) iiwagihishi robin
9) aʔarisha crow
10) ihcgoobihken barn swallow

1) cahci golden eagle
2) maaʔishuxaxii spotted eagle
3) iixdadagi hawk
4) ushii dadagi chicken hawk
5) idaakube owl
6) hiihte horned owl
7) doshga miraʔagunagadaxii wood pecker
8) miracicuxe humming bird
9) dooshia blue crane
10) abashaaga pelican

1) heewi vulture
2) cagaaga bird
3) mashiiʔidacagaaga chicken (white man's bird)
4) ciicgaihtia turkey
5) miiraa goose, geese
6) giraagshi falcon
7) maarahgu pigeon
8) ciicga aruciidahucgi pheasant
9) maaraaʔidaakube dove
10) ixpahucgi screech owl
11) idaaguubeʔihtia gray owl

Maaʔaruxagaaʔahgu Those that roam about
1) mideegaadi buffalo
   a) giirabii bull
   b) mihtia cow
   c) naagciiri buffalo calf
2) maarooga elk
   a) arumihka cow
   b) maabuushinaaga fawn
3) abadabaa moose
4) cidadagi whitetail deer
5) ciicishiibisha blacktail mule deer
6) aashihdia long horn sheep ram
7) abaari porcupine
8) xuhge skunk
9) awagaa badger
10) ciidabuushi raccoon
11) ahbahdia mule, donkey

Maaʔaruxagaaʔahgu Those that roam about
1) naxbiicci bear
2) naxbiicci-gaadii grizzly
3) naxbiicci-shiibisha black bear
4) naxbiicci-hahshiira brown bear
5) idabaa lion (wild cat)
6) idabaa aruciidahuckii mountain lion
7) idabaa-bushi bobcat
8) ceesha wolf
9) moohca coyote
10) iixoohke fox
11) iixooh-kiihke kit fox

1) cihba prairie dog
2) chibacoobi ground squirrel
a) chibacoobi gopher
3) gohgogshi tree squirrel, chipmunk
4) iidagi rabbit (cotton tail)
5) iidugshibiisha jack rabbit
6) iidahuuʔihtia rat
   a) iidahuhtia rat
7) iidahuke mouse
8) miraba beaver
9) mirabooge otter
10) ciiciruga muskrat
11) uucica weasel

1) iixiita bull snake
2) aruciria maduu rattle snake
3) mikaadauʔaguruudi blue racer
4) awaguawia garter snake
5) iirooshi water snake
6) awagooxi spider
   a) aawaguwaxi
7) maahbushi house fly
8) abaaga mosquito
9) guuwaxii bee, hornet
10) mawuaʔidaahga dragon fly
11) mideegi hiiʔisha maggots

1) muaceesha pike
2) muagaadi catfish
3) muaraadashiiri bullhead
4) muaʔiiohbi carp
5) miiriiguudaah being of the sea

1) awa land, earth, dirt
2) awaxaawi mountains
3) awaria hills
4) awaxawiixa badlands
5) awachuka plains
6) aashi ravine, coulee, draw
7) awanahgabiihisha steep grade
8) caa butte
9) awaxaawi shiibisha Black hills
10) miʔciiʔriaashiish Yellowstone River
11) awaʔuudi base of a hill

1) mishba ash tree
2) madaabuushi birch, poplar tree
3) mahgu cottonwood
4) maahci pine tree
5) miraxubaa cedar tree
6) mirahaci willow
7) miragawigaa oak tree
8) mira wood
9) miraʔawahu forest
10 miracuhga board

1) mihgaa grass
2) maaʔarunagabagii flower
3) hihshua peppermint
4) maaʔaruboobaruwa horsemint
5) macuaʔca sweetgrass
6) iixoodadagi sage
7) mashugaagsh buck brush
8) aruucashuudi bitterroot
9) xubarii shibisha black root

1) Awaʔaagaaru nuxbaaga Hidatsa (above ground people)
2) Mirahaciiaru nuxbaaga Hidatsa (people of the willows)
3) Awatixa nuxbaaga People of the springs
4) Awaxawi nuxbaaga People of the mountains
5) Xushka Hoska

1) Araxbagua Mandan
   a) Nueta
   b) Nuptadii
2) Gixaaʔicca Crow
   a) Absarokaa
3) Hiru shiiri Assiniboine
   a) Nakata
4) Idaa hucki Sioux
   a) Dakota
   b) Lakhota
5) Iicii shi-bish-sha Blackfeet
6) Idaashi buushi Cheyenne
   a) Maaʔidaabuushi Those with striped arrows
7) Maabugsharuxbaaga Shoshone (snake people)
8) iiri nuxbaaga Blood people
9) Arugarahu Arikara
10) Shahii Chippewa (Cree)

1) Mashii Anglos (white people)
2) Mashii shibisha African Americans
3) Aruʔireʔishihash German
4) Aah-sheera Aru-ara-girux-cuuda hiraash Chinese
5) Ishta-ha cudi Japanese
6) Ishbariʔoorii Hispanic
   Uugadaa mashii Hispanic
7) iiduuxi hishi idaʔawagua arunuxbaaga Canadians
   iiduux hishi
8) iiduux hishi arunuxbaaga British

1) nuxbaaga ida maagiwagaac Native prayers
2) awadii iiʔiroo Earth Lodge Cornerstone-Bundle (life ways)
3) nuxpiike niigi Sundance
4) bacgaʔaguruudi Peyote
5) iduuxi shibisha Catholics
6) hoowashte Congregationalist
7) iidahdahxash Church of God
8) haaguutaa aguniirash Contrary
9) naagiraawiash Three Clan
10) miribaadi (baadash) Water Buster

1) Mashuga naaga arunaashi neshush Little Dogs (Those with no names)
2) Mashuga maaraaxi Crazy Dogs
3) Mashuga gaadush Real Dogs
4) Mashuga xiiʔash Old Dogs
5) Mashuga miihgash Female Dogs
6) Mashuga oohxaadish White Dogs
7) Iishibiihash Black Mouth
8) Ceesha shibishush Black Wolf
9) Gaarudetaash Old-Woman-Who-Never-Dies
10) Aarahackish Long Arm
11) Nahxpiigeeniigi Stone Hammer Society
12) Macee nuubash Two Men; Twins
13) Iixua araxaash Charred Body

1) adiʔixoodagi arunahaneesh Mandaree (Where the white house butte stands)
2) cuuk gaamaaʔuush Twin Buttes
3) maanaagi iixodagish White Shields
4) awadii hiirash New Town
5) awadibahcihesh Mandan (Slant Village)
6) mirahacii arumaaguash Bismarck (Place of the tall Willows)
7) dibiarugareesh Parshall (Place where the mud is rotten)
8) maagada'ashish Minot (Plum Coulee)
9) mirishaaʔashish Williston
10) abaʔaruʔush Watford City

1) baahish Killdeer (singing)
2) xareeʔadish Dickinson (Rainy Butte)
3) mirixubaash Devil's lake (Sacred Water)